WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Ustawa - budownictwo

Sprawozdanie senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Gospodarki

Narodowej w dniu 30.10.2008 r. dotyczące zmiany ustawy o budownictwie.

Panie Marszałku !

Wysoki Senacie !

Mam zaszczyt złożenia sprawozdania z Komisji Gospodarki Narodowej dotyczącego uchwalonej przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 8 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także ustawy -Prawo budowlane.

Ustawa jest projektem rządowym. Wdraża do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, na mocy których architekci, urbaniści, a także inżynierowie budownictwa z krajów unijnych będą mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach, jak obywatele polscy, a z kolei obywatele polscy będą mogli uzyskiwać w swoich izbach samorządowych odpowiednie zaświadczenia, aby móc prowadzić działalność w krajach unijnych, zgodnie z dyrektywą unijną.

Polska po wejściu do Unii Europejskiej powinna umożliwić prowadzenie działalności zawodowej obywatelom innych krajów na tych samych zasadach, jak swoim.

W Polsce nadawanie, jak również pozbawianie uprawnień zawodowych, w tym uprawnień budowlanych, a także uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemcom należy do samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów na podstawie ustawy o samorządach zawodowych z dnia 15 grudnia 2000 r. i ustawy - Prawo budowlane. Dlatego w celu wykonania prawa Unii Europejskiej dotyczącego tej kwestii nowela wprowadza konieczne zmiany w tych ustawach.

W art. 5 ustawy rozszerzono krąg osób zrzeszanych w samorządach zawodowych o osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje uzyskane w krajach unijnych.

Wprowadzono także delegację ustawową do wydania przez właściwego ministra do spraw budownictwa obwieszczenia, które będzie zawierało wykaz dyplomów i innych dokumentów wydawanych przez kraje inne niż Polska, a potwierdzających kwalifikacje zawodowe architektów.

Art. 8 ust. 4 przewiduje rozszerzenie zadań samorządów zawodowych o uznawanie kwalifikacji zawodowych innych obywateli.

Z kolei art. 19a przewiduje przyznanie właściwej okręgowej radzie architektów, inżynierów i urbanistów uprawnień do wydawania członkom danej izby dokumentów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje, które to dokumenty są potrzebne w innych krajach unijnych.

Art. 33a-33d określają procedurę związaną z rozpatrywaniem wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 20a nowela wprowadza pojęcie tzw. świadczenia usług transgranicznych przez architektów, inżynierów i urbanistów.

W tym przypadku nie ma konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych przez izby, nie ma też konieczności dopełnienia związanej z tym procedury, która jest czasem długotrwała, w przypadku wcześniej wymienionych zawodów. Świadczenia usług transgranicznych są na specjalnych zasadach.

Drugą nowelizowaną ustawą jest ustawa Prawo budowlane.

Zmiany dotyczą dwóch kwestii:

Po pierwsze, są konsekwencją wprowadzania dyrektywy Unii Europejskiej. Taką zmianą jest nowe brzmienie art. 12a, który pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych osobom, które nabyły kwalifikacje w krajach Unii Europejskiej i EFTA.

Po drugie, zmiany te są związane z przygotowywanym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projektem e-Nadzór. Chodzi o szeroko pojętą informatyzację, finansowaną ze środków unijnych, która ma na celu doprowadzenie do lepszego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami szczebla wojewódzkiego i centralnego, a w przyszłości także podstawowego, a także większego i łatwiejszego dostępu obywateli do informacji.

Zmiany wprowadzone w art.59d, 82b, 88a w ustawie Prawo budowlane, które powodują ujawnienie rejestru osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej i łatwiejszy dostęp do niego inwestorów.

Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu w dniu 22.10.2008 r. rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane i zgłasza przyjęcie przez Senat RP 3 poprawek:

1) Poprawka pierwsza usuwa lukę prawną polegającą na tym, że art. 8 pkt 4 ustawy o brzmieniu przyjętym przez Sejm uniemożliwia samorządom zawodowym uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców innych niż obywatele unii europejskiej.

2) Poprawka druga jest konsekwencją rozszerzenia ustawy w Sejmie RP, w stosunku do projektu rządowego, na samorządy inżynierów budownictwa i urbanistów. Projekt rządowy dotyczył tylko architektów. Poprawka polega na tym, aby nie tylko architekci, ale również inżynierowie budownictwa i urbaniści mieli obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usług transgranicznych. (praca wykonywana przez obywateli państw UE w Polsce w sposób dorywczy określony przepisami)

3) Poprawka 3-cia ma charakter legislacyjny i polega na utrzymaniu w mocy rozporządzeń wydanych na podstawie delegacji ustawowych zmienianych niniejszą ustawą.

{Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających, które zostały zmienione tą ustawą tracą moc z dniem wejścia w życie tej ustawy. Wynika to z techniki prawodawczej. Jest luka w systemie prawnym.}

Komisja przyjęła poprawki (w łącznym głosowaniu za - głosowało 10 członków Komisji, przeciw - 0 głosów, wstrzymała się 1 osoba).

Komisja przegłosowała przyjęcie ustawy wraz z przedstawionymi poprawkami (7 głosów - za, 0 - przeciw, wstrzymało się - 4)

Wobec powyższego w imieniu komisji wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Izbę uchwalonej przez Sejm ustawy wraz z poprawkami komisji.

Dziękuję.