WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Budżet Państwa 2009 r.

Wystąpienie senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 17.12.2008 r. dotycząca ustawy budżetowej na 2009 r.

Panie Marszałku !
Wysoki Senacie !

Uchwalone przez Sejm w ustawie budżetowej dochody są zawyżone, bo zostały ustalone na podstawie zawyżonej prognozy wzrostu Produktu Krajowego Brutto. Zostały one zmniejszone w porównaniu do projektu rządowego, ale i tak są zbyt optymistyczne.

Jeśli chodzi o wydatki, to zwracają uwagę cięcia wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie społeczne szczególnie w sytuacji nadchodzącego kryzysu gospodarczego, na obronę narodową, zmniejszenie dotacji do Funduszu Dopłat przeznaczonych na budownictwo, gospodarkę przestrzenną i mieszkaniową.

Zmniejszono także wydatki na funkcjonowanie organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w szczególności takich, w których rządząca koalicja do tej pory nie przejęła władzy, a więc na:

Kancelarię Prezydenta RP,

Najwyższą Izbę Kontroli,

Rzecznika Praw Obywatelskich,

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,

Państwową Inspekcję Pracy,

Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zwracam uwagę, że cięcia nie dotyczą Kancelarii Premiera.

Po tych cięciach widać, że rządząca koalicja osłabia ważne dla działalności Państwa organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Jest to kolejny dowód, że obecnie rządzący w sposób systematyczny wyzbywają się odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie Państwa.

W związku z tym, że w Komisji Gospodarki Narodowej powierzono mi zajęcie się budżetem dotyczącym Najwyższej Izby Kontroli chcę bliżej przedstawić sytuację budżetową tego organu.

Projekt budżetu NIK został opracowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów - bez tzw. zakładek i zaskórniaków.

Wg uzyskanych informacji przedstawione przez NIK wydatki w wysokości 246.226 tys. zł zostały zaplanowane racjonalnie z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb wynikających z działalności izby.

Już budżet NIK na 2008 r. został obniżony o 18,5 mln zł, co oznacza, że wydatki kształtują się poniżej wskaźnika wzrostu cen i usług.

Kolejne zmniejszenie budżetu NIK na 2009 r. o 12.244 tys. zł w stosunku do projektu rządowego spowoduje brak środków na remonty i inwestycje, w szczególności na zakupy na informatyzację wraz z oprogramowaniem, które jest konieczne dla planowania, monitorowania i rozliczenia procesu kontrolnego (m.in. System Wspomagania Kontroli).

Powstanie zadłużenie, a nawet wymuszenie ograniczenia wykonywania konstytucyjnych obowiązków.

Dlatego składam poprawkę o zwiększenie budżetu NIK o 6.800 tys. zł do wysokości 240.782 zł, tj. 2,9% w stosunku do roku 2008. Jest to kwota i tak mniejsza o 5.444 tys. zł w stosunku do projektu rządowego na 2009 r.

Zaproponowany wzrost zahamuje realny spadek wydatków w stosunku do roku bieżącego, złagodzi napięcia w wielu obszarach działalności statutowej NIK, pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych remontów dla utrzymania budynków Skarbu Państwa w należytym stanie.

Realizację niniejszej poprawki proponuję poprzez zmniejszenie wydatków w części 83 Rezerwy celowe w dziale 758 rozdział 75818 w poz. 67 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie z kwoty 12.244 tys. zł do kwoty 5.444 tys. zł.

Jak wynika z uzyskanych przeze mnie informacji inwestycja Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie, na którą przeznaczono pieniądze ze zmniejszenia budżetu NIK w Sejmie w stosunku do projektu Rządowego miało pierwotnie kosztować 12 mln zł. Szpital wystąpił o zwiększenie kwoty nakładów do 27 mln zł, tj. o 144%. Ministerstwo Zdrowia nie zaakceptowało takiego wzrostu nakładów z budżetu państwa i zasugerowało poszukiwanie innych źródeł finansowania. Pozostaje wątpliwość czy wobec nie zaakceptowania takiego wzrostu kosztów tej inwestycji przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowanie jej poprzez rezerwę celową zaproponowane przez Sejm jest właściwe i zgodne z prawem.

 

Oprócz tej poprawki składam poprawki regionalne:

1) Zwiększenie wydatków o 4.000 tys. zł na remont i modernizację zakupionej bocznicy kolejowej do obsługi Łódzkiej Strefy Ekonomicznej

2) Przeznaczenie kwoty 3.000 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej o nazwie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych nr 2 w Radomsku.

3) Przeznaczenie 3.000 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej na przebudowę i rozbudowę części hotelowej ośrodka - Dom Całodobowej Opieki Seniora Olimpijczyka w Spale.

4) Przeznaczenie 2.900 tys. zł na utworzenie nowej rezerwy celowej o nazwie "Rozbudowa Kompleksu Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu".

5) Przywrócenie finansowania dopłat do biletów autobusowych PKS na poziomie z roku 2008 w kwocie 17.000 zł.

W zgłoszonych poprawkach podaję źródła finansowania.