WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Poprawka do ustawy oświatowej

Wystąpienie w dniu 04.02.2009 r. w sprawie zmiany ustawy dotyczącej oświaty.
Pani Marszałek !
Pani Minister !
Wysoki Senacie !
Chciałbym się odnieść do wprowadzonej zmiany dotyczącej powołania komisji konkursowej do wyłonienia dyrektora szkoły lub placówki.
Nowela ustawy przewiduje większy udział przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W komisji konkursowej będą też przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców oraz zakładowych organizacji związkowych, przy czym ich łączna liczba nie może być większa od łącznej liczby przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jednak praktyka jest taka, że organ prowadzący (np. Prezydent Miasta) organizuje nowy fikcyjny związek zawodowy, formalnie działający np. tylko w jednej szkole (a faktycznie nie działający) tylko po to, aby za jego pośrednictwem zwiększyć ilość swoich przedstawicieli w komisjach konkursowych wyłaniających dyrektorów we wszystkich podległych mu szkołach. Aby zapobiec takim praktykom proponuję wprowadzić poprawkę, która uściśla, że chodzi o zakładowe organizacje związkowe działające w tej szkole lub placówce.
Przy okazji zwracam uwagę, że przypadek nowo zakładanych szkół i placówek, gdzie nie ma organizacji związkowych uregulowany jest w art. 36a w ust.10 nowelizowanej ustawy.