WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Żegluga śródlądowa

Sprawozdanie senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 23.07.2008 r. dotyczące ustawy o żegludze śródlądowej.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Ustawa jest projektem rządowym. Marszałek Senatu skierował ustawę do pierwszego czytania w komisji w dniu 9 lipca 2008 r. Komisja rozpatrywała ustawę, a efekty tej pracy zostały zawarte w sprawozdaniu w druku nr 185A.
Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej ma na celu kompleksową poprawę warunków funkcjonowania żeglugi śródlądowej w kontekście partnerstwa z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 205/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej, w skrócie RIS, na śródlądowych drogach wodnych państw Wspólnoty. Wdrożenie tej dyrektywy będzie polegało na utworzeniu systemu wymiany informacji szczególnie przydatnych w żegludze śródlądowej, dotyczących uwarunkowań, charakterystyki oraz parametrów danego odcinka, a także wymagań i ewentualnych ograniczeń, informacji o zagrożeniach bądź zamknięciu drogi wodnej, a także informacji na temat przepisów lokalnych natężenia ruchu. Transponowanie tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego polega na dodaniu do ustawy o żegludze śródlądowej rozdziału 6a "Zharmonizowany system usług informacji rzecznej".
System zwany w ustawie RIS prowadzony będzie przez ministra właściwego do spraw transportu i udostępniony użytkownikom śródlądowych dróg wodnych. Łączna długość dróg wodnych objęta systemem RIS w Polsce wyniesie 97,3 km na szlaku żeglugowym na rzece Odrze w jej dolnym odcinku, który to szlak zalicza się do klasy IV. Dodam, że system RIS wprowadza się na śródlądowych drogach wodnych klasy IV i wyższej. System RIS ma na celu wsparcie śródlądowego transportu wodnego w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne, a także usprawnienie współdziałania z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom informacji mających wpływ na warunki żeglugowe oraz tak zwanych taktycznych i strategicznych informacji o ruchu wodnym.
W celu zapewnienia realizacji zadań systemu usług informacji rzecznej powołuje się Centrum RIS. Będzie to państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu. Zadaniem Centrum RIS będzie w szczególności gromadzenie, przetwarzanie
i udostępnianie informacji dotyczących żeglugi śródlądowej. Organy administracji publicznej oraz jednostki badawczo-rozwojowe posiadające dane niezbędne do funkcjonowania RIS, w tym dane hydrologiczne, meteorologiczne, geograficzne i hydrogeologiczne oraz administracyjne dotyczące śródlądowych dróg wodnych objętych RIS, będą obowiązane do ich nieodpłatnego udostępniania Centrum RIS. Inne dane jednostki badawczo-rozwojowe mogą udostępniać Centrum RIS na podstawie zawartej umowy. Ustawa określa zgodność działania z przepisami międzynarodowymi Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków, w skrócie AIS, który jest wykorzystywany w ramach systemu RIS. Przewidywany koszt stworzenia systemu RIS to około 80 milionów zł. W centrum RIS będzie zatrudnionych około 20 osób. Koszty utrzymania systemu to dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych. Termin utworzenia Centrum RIS wyznaczono na 2010 r., ale sześć miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy minister właściwy do spraw transportu wyznaczy pełnomocnika do spraw przygotowania RIS i utworzenia Centrum RIS. Termin uruchomienia całego systemu jest określony na rok 2013.
Nowela rozszerza również katalog wykroczeń. Wykroczeniami zagrożonymi karą grzywny będą czyny polegające na uniemożliwianiu lub utrudnianiu wykonywania zadań uprawnionym do inspekcji pracownikom urzędów żeglugi śródlądowej oraz naruszenia obowiązków niezwłocznego zawiadamiania o zaistnieniu wypadku żeglugowego i udzielaniu pomocy w działaniach ratowniczych. Do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Komisja Gospodarki Narodowej proponuje wprowadzić siedem poprawek przedstawionych w sprawozdaniu z dnia 9 lipca, to jest w druku nr 185A. Wynikają one z uwag przedstawionych przez Biuro Legislacyjne i zaakceptowane przez stronę rządową.
Poprawka pierwsza. W art. 1 przed pktem 1 dodaje się punkt, zgodnie z którym w art. 1 w ust. 2 po pkcie 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: "zasady prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej".
Poprawka druga. W art. 1 pkcie 1, w art. 47a ust.1 skreśla się wyrazy "polegający na udostępnianiu informacji dotyczących śródlądowych dróg wodnych różnym użytkownikom". Poprawka trzecia. W art. 1 pkcie 1, w art. 47a ust. 2 pkt 1 wyrazy "informacji geograficznych, hydrologicznych i administracyjnych" zastępuje się wyrazami "informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych i administracyjnych". Poprawka czwarta. W art. 1 pkcie 1, w art. 47d pkcie 2 lit. C wyrazy "w taki sposób, że użytkownicy RIS mają dostęp do tych samych usług i informacji na poziomie europejskim" zastępuje się wyrazami "w taki sposób, aby użytkownicy RIS mieli dostęp do tych samych usług i informacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej". Poprawka piąta. W art. 1 pkcie 1, w art. 47d pkcie 2 lit. c wyrazy "taki sposób, że użytkownicy RIS mają dostęp do tych samych usług i informacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej". Poprawka szósta polega na tym, że w art. 1 pkcie 1, w art. 47e wyrazy "określone zgodnie z ust. 2" zastępuje się wyrazami "określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2". Podobnie jest w ust. 3. Poprawka siódma. W art. 1 pkcie 4 po lit.a dodaje Si lit. a1 w brzmieniu: "opłaty pobierane przez organy administracji żeglugi śródlądowej stanowią dochód budżetu państwa", bo tam było sformułowanie "dochód Skarbu Państwa". Poprawki te komisja przyjęła jednogłośnie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej wnoszę o przyjęcie przedstawionych poprawek i rekomenduję przyjęcie ustawy. Dziękuję za uwagę.

Pytanie senatora Marka Konopki.

Panie Senatorze, pan określił koszt stworzenia systemu usług informacji rzecznej, podając kwotę 80 milionów złotych, powiedział pan również, że koszt utrzymania to kilkadziesiąt milionów. Czy mógłby pan sprecyzować tę informację i określić kwotę, jeżeli to jest możliwe? I drugie pytanie: Czy w jakichś innych państwach Europy już ten system funkcjonuje? Dziękuję bardzo.

Odpowiedź senatora sprawozdawcy Wiesława Dobkowskiego.


Mam projekt rządowy, w którym są wyszczególnione wszystkie koszty. Koszt zatrudnienia 20 osób szacuje się na około 900 tys. zł rocznie. Koszty stworzenia systemu RIS na dolnej Odrze, które obejmują oprogramowanie, stacje hydro-meteo, stanowisko obsługi baz danych, kamery, stanowisko obsługi superarchiwum, mapy cyfrowe wraz z urządzeniami pomocniczymi i sprzętem komputerowym, to jest około 28 milionów zł. Te koszty uwzględniają dostawę i montaż na odcinku 97,3 km. Koszty budowy dwudziestu stacji radarowych to około 30 milionów zł. Ten koszt jest skalkulowany dla nowych stacji, budowanych od podstaw, z radarem. Dalej, szacunkowy koszt uzbrojenia w kabel światłowody całego odcinka dolnej Odry objętego systemem RIS to 20 milionów zł. Dodatkowe koszty generowane przez Centrum RIS to kwoty niezbędne do zakupu danych, którymi będzie się posługiwać Centrum RIS. Na przykład wyposażenie w statki inspekcyjne to koszt około 600 tys. zł. Wyposażenie w samochody, jeden terenowy przystosowany do ciągnięcia statku oraz osobowy, oznacza przewidywane koszty ich zakupu wynoszące około 300 tys. zł. To są dość szczegółowe dane; obejmują na przykład temat funkcjonowania Centrum RIS jako biura, czyli chodzi o wynajęcie budynku, koszty telefonów. Może też powstać potrzeba stworzenia dodatkowych miejsc pracy w organach terenowych administracji śródlądowej i wodnej. Tutaj przewidziane są trzy etety; roczny koszt to około 130 tys. zł. Wydatki na funkcjonowanie RIS będą ponoszone przez budżet państwa. Jeszcze dodam, że środki finansowe zostały zaplanowane w części 39 budżetu państwa "Transport na rok 2008". Pozostała kwota będzie wydatkowana stopniowo, do dnia 1 stycznia 2013 r. Ale będą też przychody, bo na przykład za dokument zgodności, który będzie wydawany przez Centrum RiS, będzie pobierana opłata, a każdy użytkownik musi posiadać taki dokument. Ta opłata to 200 zł. Jest zastrzeżenie, że do 2020 r. opłata ma zostać obniżona o 50%.

Pytanie senatora Zbigniewa Meresa.

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy lub do pani minister, pytanie, które w zasadzie wymagałoby ewentualnego potwierdzenia. Wynika ono z dodanego rozdziału, z art. 47a, gdzie, że powiem w skrócie, w ust. 2 zostało określone, iż RIS ma na celu wsparcie transportu wodnego śródlądowego w zakresie bezpieczeństwa, wydajności " i tu w pewnym sensie jest odpowiedź na moje pytanie, aczkolwiek szukam potwierdzenia " i zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnienia współdziałania z innymi rodzajami transportu. I w ust. 3 "tu również skracam" RIS wprowadza na śródlądowych drogach wodnych, które są połączone z drogami wodnymi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ? To również jest odpowiedź na pytanie pana senatora Konopki. Chciałbym zapytać, czy z treści przepisów, m.in. dodanego art. 47a ust. 2 i 3, wywodzę prawidłowy wniosek, że chodzi tutaj o współpracę żeglugi śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej, także o współpracę gospodarczą. Dziękuję.

Odpowiedź senatora sprawozdawcy Wiesława Dobkowskiego.


Wiem, że nie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej są te systemy, bo nie wszystkie państwa mają drogi wodne klasy IV i wyższej. I między innymi dlatego była zmiana, bo pierwotnie Biuro Legislacyjne nawet proponowało, żeby określić, że chodzi o wszystkie państwa Unii Europejskiej. We wszystkich krajach nie ma tego systemu, bo nie wszędzie są takie drogi. A w których dokładnie państwach one są, w tej chwili nie mogę powiedzieć. Proszę, aby przedstawiciel rządu omówił tę sprawę i powiedział, w jakich państwach są te drogi, gdzie jest wdrożony system RIS i gdzie obowiązuje podobna ustawa.

Pytanie senator Janiny Fetlińskiej


Chciałabym zapytać pana senatora sprawozdawcę, czy była dyskutowana taka sprawa ? Jeżeli pan nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to może pan minister odpowie. Jaka jest liczba jednostek pływających na naszych wodach śródlądowych, jaki jest tonaż materiałów przywożonych tą drogą i jak to się ma do sytuacji w krajach zachodnich? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Z materiałów przedstawionych przez Sejm oraz naszych wiem, że systemem RIS objętych jest 97,3 km. Jaki to procent, jaka część wszystkich dróg wodnych, które są objęte żeglugą? Czy do tej pory był dostępny jakiś system informacji, który pomagał żeglującym na wodach objętych tym nowym systemem i innych, czy też to odbywało się zupełnie amatorsko?

Odpowiedź senatora sprawozdawcy Wiesława Dobkowskiego.


Jeżeli chodzi o liczbę statków i tonaż, to ten temat nie był omawiany w Komisji Gospodarki Narodowej. Takiej informacji nie mam. A jeżeli chodzi o tę długość 97,3 km, to w Polsce akurat drogi wodne IV klasy mają taką długość. Ta ustawa i system RIS nie dotyczą dróg wodnych śródlądowych o niższych klasach. Szczegółowy wykaz dróg wodnych jest następujący: jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi to 9,5 km, rzeka Odra od miejscowości Ognica do przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujści do jeziora Dąbie - 44,6 km. Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi oraz bocznymi odgałęzieniami - 33,6 km. Przekop Klucz-Ustkowo, łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Zachodnią - 2,7 km, a rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - 6,9 km. Jak to wszystko się policzy, to uzyska się właśnie tę odległość 97,3 km. Tak jak mówiłem, są to drogi wodne, które mają klasę IV, bo system o którym mówi ustawa dotyczy klasy IV i klas wyższych. Nie dotyczy on klas niższych.