WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Konwencja między Polską a Finlandią-podatki

Sprawozdanie Senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 22 października 2009 r. dotyczące ratyfikacji konwencji między Polską a Finlandią w sprawie podatków.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!

 

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 6 października 2009 r. dotyczące rozpatrzonej ustawy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 września 2009 r., o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację wyżej wymienionej konwencji. Konwencja jest umową określającą zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowymi podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu państwach. W Polsce dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Jak już kolega z innej komisji wspomniał, postanowienia te zostały oparte na modelowej europejskiej konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, w sprawie podatku od dochodu i majątku. Ratyfikowana konwencja ma zastąpić dotychczasową Umowę między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Helsinkach dnia 26 grudnia 1977 r.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym zmianie ulega metoda unikania podwójnego opodatkowania. Obecnie Polska w stosunku do wszystkich kategorii dochodu stosuje metodę proporcjonalnego zaliczenia. Po ratyfikacji konwencji metoda ta będzie stosowana do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych. Zaś w stosunku do dochodu z pracy najemnej, uzyskiwanego przez rezydentów polskich świadczących pracę w Republice Finlandii, będzie stosowana metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, a brany jest pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Metoda proporcjonalnego zaliczenia, stosowana dotychczas i która będzie stosowana do części kategorii dochodów po ratyfikacji konwencji, polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości

dochodu podatnika.

 

Finlandia jest dwudziestym pierwszym partnerem Polski w świecie pod względem wielkości obrotów. Obecnie w Polsce prowadzi swoją działalność obrotową dwieście pięćdziesiąt firm fińskich, z czego osiemdziesiąt prowadzi działalność produkcyjną, w tym jest osiemnastu dużych inwestorów.

Do końca 2007 r. Finlandia zainwestowała w Polsce w formie inwestycji bezpośrednich 1,26 miliarda euro, zaś wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Finlandii szacowana jest na 3,5 miliona euro, a więc wymiana handlowa charakteryzuje się znacznym ujemnym saldem po stronie Polski.

Umowa nie spowoduje obciążeń finansowych dla sektora finansów publicznych. Nie jest sprzeczna z polskim porządkiem prawnym. Wobec tego, że umowa dotyczy konstytucyjnych praw i wolności, zasadny jest tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 konstytucji.

 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po rozpatrzeniu ustawy w dniu 6 października 2009 r. rekomenduje Wysokiemu Senatowi, aby raczył przyjąć ustawę bez poprawek. Stanowisko to komisja przyjęła jednogłośnie.

 

Dziękuję.