WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Ordynacja podatkowa

Sprawozdanie Senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 03.03.2010r. dotyczące Ordynacji Podatkowej.

 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z dnia 03.03.2010 r. o uchwalonej przez Sejm w dniu 19.02.2010 r. ustawie
o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa.

Celem ustawy jest poprawa komunikacji między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną, zapewnienie realizacji zasad: czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej, wytworzenia partnerskich relacji między podatnikiem, a administracją skarbową.

Nowelizowana ustawa zmienia art. 227 § 2 ordynacji podatkowej.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie (organ pierwszej instancji), przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Mówi o tym art. 227 § 1 ordynacji podatkowej. Przekazując sprawę, organ pierwszej instancji jest zobowiązany ustosunkować się do zarzutów odwołania. O tym mówi art. 227 § 2 ordynacji podatkowej. Nowelizacja art. 227 § 2 ordynacji podatkowej polega na nałożeniu na organ pierwszej instancji obowiązku poinformowania strony wnoszącej odwołanie o sposobie ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa jest korzystna dla podatnika, bo obecnie obowiązujące przepisy nie dają podatnikowi gwarancji, że w toku postępowania prowadzonego przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej będzie on otrzymywał aktualne informacje na temat bieżącej oceny prawnej sprawy.

Praktyka, poza wyjątkami, jest taka, że organ często odmawia informacji stronie wnoszącej o treści ustosunkowania się do zarzutów. W konsekwencji podatnik często nie jest w stanie w pełni aktywnie uczestniczyć w postępowaniu, przedstawiać swoich racji i dowodów w trakcie badania sprawy przed wydaniem decyzji. Nie dochodzi do wymiany argumentów między stroną postępowania a organem je prowadzącym i ustaleniu prawdy o faktach dotyczących konkretnej sprawy. Cierpi na tym realizacja zasad czynnego udziału strony w postępowaniu i prawdy obiektywnej.

Nowelizacja ustawy polegająca na zobowiązaniu organu odwoławczego do automatycznego - bez konieczności składania przez podatnika wniosku - przekazywania podatnikowi informacji o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania przez organ
pierwszej instancji zmienia tą niekorzystną dla wnioskodawcy sytuację.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 marca 2010 wnosi, by Wysoki Senat uchwalić raczył załączony projekt uchwały o przyjęciu ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa bez poprawek.

Komisja przyjęła powyższe stanowisko jednogłośnie sześcioma głosami.