WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Ordynacja podatkowa oraz ewidencja i identyfikacja podatników

Wystąpienie Senatora Wiesława Dobkowskiego w Senacie RP w dniu 12.08.2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Panie Marszałku ! Wysoki Senacie !

Procedowana nowelizacja ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest projektem rządowym, który wprowadza kilka zmian w ustawie Ordynacja podatkowa oraz w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a także konsumuje senacką uchwałę będącą wynikiem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność art. 75§2 pkt 1 lit. b i §3 oraz art.81 ustawy Ordynacja podatkowa, bo dotychczasowe prawo nie pozwalało odzyskać byłym wspólnikom spółki cywilnej nadpłaconego podatku od towarów i usług.

Część proponowanych zmian w tych ustawach oceniam pozytywnie, np. uproszczenie procedury składania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmianę zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, doprecyzowanie momentu zawieszenia biegu terminu i przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pozytywną zmianą jest przyjęcie uchwały Senatu RP wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego polegające na zrównaniu w prawach możliwości odzyskania nadpłaconego podatku byłych wspólników spółki cywilnej z pozostałymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jak wcześniej wspomniałem - przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego prawo nie pozwalało odzyskać byłym wspólnikom spółki cywilnej nadpłaconego podatku od towarów i usług.

Powyższe zmiany oceniam pozytywnie, ale z innymi zmianami nie mogę się zgodzić. Nie przekonuje mnie zmiana zasady ustalenia wysokości stawek odsetek za zwłokę, którą oceniam jako bardziej restrykcyjną dla podatników. Następne zastrzeżenie mam do propozycji skrócenia do 15 dni terminu przekazywania informacji o rachunkach bankowych przedsiębiorstw, co ma zwiększyć efektywność poboru podatków. Jednak nie ma nic za darmo, bo skrócenie tego terminu spowoduje rozrost biurokracji i wzrost kosztów, dlatego propozycja ta nie przekonuje mnie.

Negatywnie oceniam uchwalony przez Sejm RP przepis zawarty w art. 1 zmiana 2 pozwalający ministrowi do spraw finansów publicznych gromadzić dane wszystkich obywateli polskich w jednym miejscu, w jednym ręku. Minister Finansów dysponuje prawem do ścigania tych osób, które uchylają się od płacenia podatków, np. ustawą o kontroli skarbowej. Urzędy Skarbowe podlegają służbowo Ministrowi Finansów i wszelkie dane Minister może od nich uzyskać. Dodatkowe przepisy w tej ustawie będą traktowane jako forma ukrytej biurokratycznej i powszechnej inwigilacji społeczeństwa.

Po naszych doświadczeniach w poprzednim ustroju jesteśmy szczególnie uczuleni i wrażliwi na dążenie władzy państwowej do uzyskania wszelkiej wiedzy o mieszkańcach naszego Państwa.

Wobec powyższego składam stosowną poprawkę polegającą na skreśleniu zmiany 2 w art. 1 ustawy. Dziękuję za uwagę.