WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Podatek PIT

Sprawozdanie Senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 15 lipca 2009 r. dotyczące podatku PIT.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

 

Panie Marszałku ! Wysoki Senacie !

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac nad uchwaloną przez Sejm w dniu 1 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowela zmienia ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaną ustawą o PIT. W aktualnym stanie prawnym ustawa przewiduje szereg zwolnień przedmiotowych odnoszących się do zapomóg i świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są to zwolnienia ukierunkowane celowo i dotyczą konkretnego rodzaju wydatków, na przykład jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, wypłacanych z funduszu związków zawodowych, czy zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tysięcy 280 zł.

Nowelizowana ustawa jest projektem rządowym. Spowoduje ona zwolnienie od podatku dochodowego, po pierwsze, zapomóg innych niż związane ze zdarzeniami losowymi, wypłacanych ze środków zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł ? jest to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. ?; po drugie, kwot otrzymywanych przez pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych wydatkowanych na cele działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, łącznie z wartością rzeczowych świadczeń sfinansowanych z tych środków.

Nowelizowana ustawa utrzymuje wyłączenie ze zwolnienia z opodatkowania bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, uznając, że nie są to rzeczowe świadczenia w rozumieniu przedmiotowej ustawy. Ta nowela utrzymuje stan dotychczasowy.

 

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia albo po upływie czternastu dni. Zależy to od tego, czy zostanie przyjęta propozycja poprawki komisji, bo komisja proponuje właśnie ? potem o tym powiem ? zmiany w tym temacie. Ustawa przewiduje zastosowanie od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r.? To jest to, co mówił pan senator Rulewski, będzie to stosowane za cały rok, od stycznia.

Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisja po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 r. wnosi o przyjęcie czterech poprawek zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne Senatu. Trzy poprawki wynikają z zasad techniki prawodawczej. Czwarta poprawka wprowadza czternastodniowe vacatio legis, bowiem uchwalone przez Sejm wejście w życie z dniem ogłoszenia nie ma, zdaniem komisji, odpowiedniego uzasadnienia. Nie ma takiej potrzeby, bo zwolnienia od podatku znajdą zastosowanie w przypadku wszystkich świadczeń wypłaconych w roku 2009, począwszy od 1 stycznia, bez względu na rzeczywisty termin wejścia w życie ustawy. Tak że nie ma potrzeby, żeby ona obowiązywała od dnia uchwalenia i żeby pominąć czternastodniowe vacatio legis.

Nie mogę się pochwalić tym, co mój przedmówca senator, pan senator Rulewski, bo komisja nie uchwaliła tego jednogłośnie, tylko stosunkiem głosów 3:2. I tu mogę powiedzieć, że przeważył mój głos.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z załączonymi poprawkami zawartymi w druku nr 610A, rozpatrzonymi przez komisję w dniu 14 lipca 2009 r.

 

Dziękuję.

Pytanie Pani Senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk:

W ocenie skutków regulacji, którą przecież pisało Ministerstwo Finansów stwierdzono, że przy

założeniu, że z dobrodziejstwa ustawy skorzysta 6 mln pracowników, dochody budżetu zostaną zmniejszone o 426 mln zł. Na posiedzeniach komisji sejmowych wiceminister Grabowski mówił,

że może z tego skorzystać nawet 8 mln pracowników więc koszt dla budżetu będzie jeszcze

większy. Jak to zatem jest, że państwo jedną ręką przedkładacie nowelizacje budżetu,

a drugą przepychacie przez parlament w trybie pilnym ustawę, która jeszcze pogłębi deficyt,

zwiększy go o ok. 0,5 mld zł ?

Czy premier ma świadomość kosztów, jakie niesie ta ustawa? Prosiłabym o odpowiedź,

jeżeli nie teraz, to na piśmie, Ministerstwo Finansów albo osobę, która mogłaby mi na to

pytanie odpowiedzieć.

Odpowiedź ministra i senatora Jana Rolewskiego: stenogram z 38 posiedzenia Senatu w dniu 15 lipca 2009 r. (www.senat.pl)

Odpowiedź senatora Wiesława Dobkowskiego:

Chciałby odpowiedzieć na pytanie, czy była dyskusja o tym na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Jeżeli chodzi o zwolnienia z opodatkowania zapomóg, to od przedstawicieli

rządu otrzymaliśmy informację, że z tego tytułu w skali kraju będzie ubytek rzędu 71 milionów zł, w tym po stronie jednostek samorządu terytorialnego 34,5 miliona zł, a po stronie budżetu państwa 36,5 miliona zł, ale to przy założeniu, że 5% pracowników najemnych ? na podstawie danych GUS za IV kwartał 2008 r. przyjęto, że jest dwanaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy takich pracowników ? otrzyma świadczenia w kwocie 638 zł. Jeżeli 5% pracowników, czyli sześćset dwadzieścia dwa tysiące osób, otrzyma te świadczenia, to da to kwotę 71 milionów zł.

Co do zwolnienia od podatku wartości rzeczowych, świadczeń, to jeżeli otrzyma to 10% pracowników najemnych, to będzie to kwota 85 milionów zł, jeżeli 20%, to będzie to kwota 170 milionów zł, jeżeli 50% ? 426 milionów zł.

Na temat tego, że rzeczonymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, na posiedzeniu komisji nie było mowy. Dodam, że w tekście dotychczasowej ustawy też te świadczenia są wyłączane.

 

Dziękuję.