WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Służba celna

Sprawozdanie Senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 29 lipca 2009 r.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

 

Mam zaszczyt zaprezentować w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lipca 2009 r. ustawie o Służbie Celnej.

 

Komisja rozpatrywała ustawę na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2009 r. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 630B. Ustawa jest projektem rządowym. Jej celem są regulacje niezbędne dla stworzenia jednolitego, umundurowanego, transparentnego w swoim działaniu korpusu Służby Celnej. W szczególności chodzi o jej modernizację w obszarach sprawnej obsługi obrotu towarowego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, o skuteczne zwalczania przestępstw skarbowych i zapewnienia ułatwień dla przedsiębiorców.

Ustawa dostosowuje także regulacje zawarte w prawie krajowym do prawa wspólnotowego. Wprowadza ona rozwiązania prawne zmieniające status funkcjonariusza Służby Celnej. Następuje zmiana pozycji szefa Służby Celnej, który będzie miał status organu administracji publicznej o ściśle sprecyzowanych kompetencjach i zwierzchnika Służby Celnej. Będzie przełożonym wszystkich funkcjonariuszy. Szef będzie kierował tą służbą i ponosił odpowiedzialność za realizację przypisanych jej zadań. Będzie on podlegał bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

 

Jeśli chodzi o zmiany szczegółowe, to ustawa wprowadza następujące rozwiązania. Jest to przyznanie funkcjonariuszom celnym prawa do użycia broni palnej oraz prawa do samodzielnego zatrzymywania osób w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego, udostępnianie służbie celnej informacji z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, wdrożenie jednolitego trybu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na stosowanie ułatwień i uproszczeń w prawie celnym oraz świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy. Następuje wprowadzenie jednolitego trybu kontroli fizycznej towarów w miejsce dwóch dotychczasowych, wprowadzenie ustawowej regulacji umożliwiającej samodzielne zatrzymywanie środków transportu morskiego do kontroli przez funkcjonariuszy Służby Celnej, a także nadanie bandery jednostkom pływającym w służbie celnej, przyporządkowanie zadań z obszarów gier i zakładów wzajemnych organom jednolitej administracji celnej, która kompleksowo będzie kontrolować tę dziedzinę, bo zadania organizowane dotąd przez komórki Ministerstwa Finansów, izby skarbowe i urzędy skarbowe przekazane zostaną do wykonania izbom i urzędom celnym. Jest to też skrócenie okresu służby przygotowawczej z trzech do dwóch lat, wprowadzenie służby w systemie nadzwyczajnym na wzór służby w trybie skoszarowanym, możliwość weryfikacji stanu zdrowia funkcjonariusza oraz jego zdolności fizycznych i psychofizycznych przez komisję lekarską, uporządkowanie stanowisk i stopni służbowych funkcjonariuszy celnych, poddanie stanowisk opisowi i wartościowaniu oraz transparentny nabór na wolne stanowiska w ramach rekrutacji wewnętrznej, uszczegółowienie zasad awansowania poprzez określenie okresu służby w danym stopniu i przyjęcie zasady, że awans nie może nastąpić później niż po odbyciu pięciu lat służby w odpowiednim stopniu, stworzenie korpusu stopni służbowych, co umożliwi ocenę kompetencji osób awansowanych do wyższego korpusu. Ustawa wprowadza również przyznanie wielu uprawnień socjalnych. Określa zasady przyznawania dodatku za wieloletnią służbę, mówi o prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o uprawnieniach do uzyskania przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego z tytułu dodatku do miejsca pełnienia służby.

 

Panie Marszałku ! Wysoki Senacie !

Komisja proponuje, aby Senat wprowadził do tekstu uchwały trzydzieści dwie poprawki. Poprawki te polegają na ujednoliceniu terminologii informatycznej, dostosowaniu terminologii ustawy do terminologii kodeksu karnego. Następuje rozróżnienie pomiędzy okresem zatrudnienia i okresem służby, zwolnienie służby celnej z opłat ze sporządzania informacji przez banki i fundusze inwestycyjne. Są też poprawki wynikające z zasad techniki legislacyjnej.

Na posiedzeniu komisji nie było mowy o kosztach wprowadzenia ustawy, ale jak przystało na sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dodam, że realizacja uchwały modernizacyjnej zakłada wydatkowanie środków w latach 2009?2011, a wszystko wskazuje na to, że ten okres będzie wydłużony do 2012 r. Zakłada się wydatkowanie środków w kwocie 193 tysiące 200 zł, 104 tysiące zł zostaną przeznaczone na wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbie celnej. Minister finansów zaakceptował realizację uchwały w 2009 r. na poziomie 93 tysięcy 375 zł, czyli jest to połowa całej kwoty, a na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń i wynagrodzeń przeznaczył kwotę 58 tysięcy 890 zł, co też stanowi ponad połowę zaplanowanej na ten cel kwoty. Szczegóły tych wydatków mogę przedstawić, odpowiadając na pytania.

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie przez członków komisji. Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć projekt uchwały dotyczący ustawy o Służbie Celnej zaakceptowanej przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. Projekt przyjęto 3 głosami, nikt nie był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Dziękuję. (Oklaski)

Sprawozdanie Senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 31 lipca 2009 r.

 

Senator Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisje na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2009 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 29 lipca 2009 r. nad ustawą o Służbie Celnej i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć następujące poprawki: pierwszą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, czternastą, szesnastą, siedemnastą, dwudziestą, dwudziestą piątą, dwudziestą szóstą, dwudziestą dziewiątą, trzydziestą drugą, trzydziestą siódmą, czterdziestą, czterdziestą drugą, czterdziestą piątą, czterdziestą siódmą, czterdziestą dziewiątą, pięćdziesiątą pierwszą, pięćdziesiątą piątą, pięćdziesiątą siódmą, sześćdziesiątą, sześćdziesiątą drugą, sześćdziesiątą trzecią, sześćdziesiątą dziewiątą, siedemdziesiątą pierwszą, siedemdziesiątą piątą, osiemdziesiątą drugą, osiemdziesiątą trzecią, osiemdziesiątą czwartą, osiemdziesiątą piątą, osiemdziesiątą szóstą, osiemdziesiątą siódmą, osiemdziesiątą ósmą i dziewięćdziesiątą.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Grzegorz Banaś i senator Jan Dobrzyński dokonali zmiany treści swojego wniosku do pkt 7.