WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Bank Gospodarstwa Krajowego-zmiana ustawy

Sprawozdanie Senatora Wiesława Dobkowskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 16.12.2010r. dotyczące ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.


Senator Wiesław Dobkowski:


Panie Marszałku! Wysoki Senacie!


Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych sprawozdanie komisji dotyczące ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 listopada 2010 r., druki senackie nr 1044 i 1044A.


W dniu 08.12.2010 r. komisja rozpatrzyła omawianą ustawę. Ustawa ta ma na celu w szczególności zapewnienie Bankowi Gospodarstwa Krajowego nowych możliwości zwiększania funduszy własnych, co służy realizacji podstawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, do których należy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, a także możliwość efektywniejszego wykonywania powierzonych mu zadań.


Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany, które polegają na: po pierwsze, podkreślenie, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; po drugie, rozstrzygnięciu, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie może podlegać upadłości; po trzecie, umożliwieniu zwiększenia funduszy i środków Banku Gospodarstwa Krajowego; po czwarte, określeniu sposobu udzielania przez Skarb Państwa gwarancji na rzecz BGK; po piąte, wprowadzeniu możliwości obniżenia funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego.


Ustawa wprowadza takie zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych, w ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Zmiany w tych ustawach polegają na zwolnieniu z reżimu ustawy ? Prawo zamówień publicznych, zamówień związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz określeniu przesłanek prowadzenia przez BGK obsługi bankowej Krajowego Funduszu Kapitałowego.


Komisja po szczegółowym rozpatrzeniu ustawy proponuje Wysokiemu Senatowi wprowadzenie następujących poprawek.


Po pierwsze, proponuje skreślenie w art. 1 pktu 1, który jest powtórzeniem norm już zawartych w systemie prawa, określających, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bowiem ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym nie zakłada obowiązku wpisu Banku Gospodarstwa Krajowego do rejestru, a ustawa ? Prawo bankowe stanowi wprost, że Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.


Po drugie, komisja proponuje skreślenie w art. 1 w pkcie 2, w art.3 ust. 3 wyrazów: ?poprzez działania własne lub działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa?. Ustawodawca dopuszcza samodzielne działanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego odpowiednich środków, zatem może porozumieć się on z jakimkolwiek innym organem, w tym również z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Dlatego ten zapis jest zbędny.


Po trzecie, proponuje skreślenie w art. 1 w pkcie 10, w ust. 3, we wprowadzeniu do wyliczenia, wyrazu: ?woli?. Przepis ten uprawnia określone osoby z zarządu lub pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ istnieje potrzeba złożenia, oprócz oświadczenia woli, również oświadczenia wiedzy, na przykład na podstawie art. 299 kodeksu postępowania cywilnego, to ustawa powinna to umożliwić, a nie ograniczać się tylko do oświadczenia woli.


Jedna z pozostałych dwóch poprawek polega na wprowadzeniu spójności z innym przepisem prawa, a druga na formułowaniu norm prawnych w czasie teraźniejszym, a nie przyszłym. Wszystkie poprawki komisja przyjęła jednogłośnie.


Panie Marszałku! Wysoki Senacie!


Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosi, aby Wysoka Izba raczyła przyjąć ustawę po uprzednim przyjęciu przedstawionych poprawek. To stanowisko komisja przyjęła w głosowaniu, w którym 4 osoby były za, a 3 wstrzymały się od głosu. Dziękuję.