WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Wystąpienie dotyczące emisji metali ciężkich

Oświadczenie skierowane do pana Macieja Nowickiego, ministra środowiska prze senatora Wiesława Dobkowskiego w dniu 26.06.2008 r.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Szanowny Panie Ministrze!

Przepisy europejskie - dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu - uwzględniając znaczną szkodliwość dla zdrowia wymienionych w nich substancji, między innymi działanie mutagenne i rakotwórcze, określiły tak zwane wartości docelowe tych substancji i nałożyły na państwa członkowskie obowiązek monitorowania ich zawartości w powietrzu. Dyrektywy te zostały wdrożone do ustawodawstwa polskiego, a określone w nich obowiązki przewiduje aktualne brzmienie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Przepisy wspomnianej ustawy przewidują, że oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, za który, zgodnie z art. 24 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, odpowiada główny inspektor ochrony środowiska oraz inspektorzy wojewódzcy.

Interesuje mnie, czy informacje o stanie środowiska podlegają opracowaniu i usystematyzowaniu, dając całościowy obraz zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju.

W szczególności chciałbym wiedzieć: po pierwsze, czy powstaje coś w rodzaju mapy zanieczyszczeń powietrza; po drugie, czy - a jeżeli tak, to gdzie i w jakim stopniu - poziom zanieczyszczeń arsenem, kadmem, rtęcią i związkami pochodnymi przekracza poziom określony w załącznikach wspomnianej dyrektywy z 2004 r.; po trzecie, czy poziom zanieczyszczeń wspomnianymi substancjami zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz czy prowadzi do takiej zmiany chemicznej równowagi w środowisku przyrodniczym, która powoduje zaburzenia wzrostu oraz rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego.

Wdzięczny będę za możliwie rychłą, wyczerpującą informację w tej sprawie. Dziękuję.

Odpowiedź Ministra dotycząca emisji metali ciężkich