WYSZUKIWARKA

LINKI

REKLAMA

Święto Trzech Króli

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca przywrócenia Święta Trzech Króli.

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy

o przywróceniu Święta Trzech Króli.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Piotr Łukasz Andrzejewski
(-) Stanisław Kogut
(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(-) Bronisław Korfanty
(-) Grzegorz Banaś
(-) Norbert Krajczy
(-) Przemysław Błaszczyk
(-) Krzysztof Majkowski
(-) Jerzy Chróścikowski
(-) Adam Massalski
(-) Zbigniew Cichoń (-) Władysław Ortyl
(-) Lucjan Cichosz (-) Bohdan Paszkowski
(-) Grzegorz Czelej
(-) Stanisław Piotrowicz
(-) Władysław Dajczak
(-) Zdzisław Pupa
(-) Wiesław Dobkowski (-) Zbigniew Romaszewski
(-) Jan Dobrzyński (-) Czesław Ryszka
(-) Janina Fetlińska
(-) Sławomir Sadowski
(-) Stanisław Gogacz (-) Tadeusz Skorupa
(-) Henryk Górski
(-) Wojciech Skurkiewicz
(-) Witold Idczak
(-) Kazimierz Wiatr
(-) Piotr Kaleta
(-) Grzegorz Wojciechowski
(-) Stanisław Karczewski (-) Stanisław Zając
(-) Maciej Klima  

 

P r o j e k t

U S T A W A

z dnia

o przywróceniu Święta Trzech Króli

Art. 1

Przywraca się Święto Trzech Króli.

Art. 2

Dzień 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy

Art. 3

W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz.28, z późn. zm.) w art. 1, w pkt 1 lit. B) otrzymuje brzmienie:

"b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,".

Art. 4

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

Święto Trzech Króli, jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, obchodzono wcześniej nawet, niż Święta Bożego Narodzenia. Uniwersalne przesłanie tego Święta - poprzez Pokłon Mędrców ze Wschodu - potwierdzało uniwersalny, ponadnarodowy charakter misji Zbawiciela.

Dzień Trzech Króli obchodzony był jako święto i dzień wolny od pracy w Polsce do 1960 r. Nadal jest to święto państwowe w kilku krajach Europy - m.in. w Niemczech, Grecji,Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a także w Szwecji i Finlandii. Na marginesie zauważyć warto, że liczba wolnych od pracy dni w Polsce sytuuje nas dopiero na 12 miejscu w Unii Europejskiej.

Za inicjatywą reaktywacji święta przemawia też fakt, iż projekt analogicznej regulacji, nieakceptowany przez Sejm, zyskał bardzo silne poparcie społeczne. Pozytywne znaczenie dla opinii publicznej ma fakt powrotu do wielowiekowej, polskiej tradycji. Istotnym elementem jest również odwrócenie skutków działań, składających się na antykościelne represje reżimu komunistycznego Władysława Gomułki.

Skutki gospodarcze projektu nie są jednoznaczne. Z jednej strony ogranicza on - o jeden dzień pracy - aktywność i produktywność gospodarczą. Z drugiej jednak strony należy uwzględniać fakt, że produktywność nie jest wielkością stałą i obserwujemy wyraźne zróżnicowanie wydajności i jej zwiększenie w terminach przypadających po dłuższych okresach wypoczynku. Warto też pamiętać, że w nowoczesnej gospodarce, opartej na wiedzy, czas pracy nie przekłada się wprost na efektywność gospodarowania.

Projekt nie wywołuje skutków w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt nie dotyczy materii objętej prawem Unii Europejskiej - kwestie świąt i dni wolnych od pracy należą do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich.